Privacy verklaring

In het kader van de dienstverlening van Panda van Proosdij – Coach, verwerk ik uw persoons-gegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw
persoonsgegevens omga.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Panda van Proosdij, Coach, (zie gegevens onderaan pagina).
Ik verkrijg persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt tijdens onze coachgesprekken, in een training sessie, via de email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening, d.w.z. van uw werkgever als deze het coachtraject of de training voor u betaalt.

Persoonsgegevens


Panda van Proosdi,j Coach verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 door uzelf verstrekte, voor coaching relevante, achtergrond informatie over gezinsomstandigheden en familie van herkomst;
 door uzelf verstrekte informatie over huidige en vorige werkgevers en werkzaamheden.


Doeleinden


Panda van Proosdij Coach verwerkt bovengenoemde gegevens voor diverse doeleinden:
 goed voorbereid aan het volgende coachgesprek of trainingsonderdeel beginnen;
 het onderhouden van contact;
 een goede en efficiënte dienstverlening;
 het verrichten van administratieve handelingen;
 facturering;
 toe kunnen zenden van evaluatieformulieren en rapportages;
 nakoming van wettelijke verplichtingen;
 het voeren van mogelijke geschillen (altijd via beroepsvereniging NOBCO).


Grondslagen


Panda van Proosdij, Coach verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die ik met u heb afgesloten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens bestaat er voor mij, als lifecoach en trainer een gerechtvaardigd belang, namelijk:
 de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn aangenomen opdracht volgens de coach-/trainingsovereenkomst;
 de verwerking is noodzakelijk om mijn reguliere bedrijfsactiviteiten uit te voeren of te ondersteunen.